Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Paroisse de Didyr

Prière pour le démembrement du diocèse

5 Octobre 2021, 21:50pm

Publié par Paroisse St Etienne

                                       Prière pour le démembrement du diocèse de koudougou

Dieu notre Père, c’est toi qui nous as donné le diocèse de Koudougou. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus dans ce diocèse depuis sa création. Aujourd’hui il compte plusieurs paroisses, signe d’un dynamisme et d’une expansion croissante ; pour cette croissance humaine et spirituelle, nous te disons merci. Pour les pasteurs qui l’ont dirigé depuis sa création, nous te bénissons. Nous te confions aujourd’hui le projet de démembrement de notre diocèse dont la première phase commence par la création du diocèse de Réo. Ce projet vient comme le signe d’une plus grande fécondité de l’évangélisation dans notre diocèse. Que ton Esprit Saint l’accompagne afin qu’il se réalise pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.

Très Sainte Vierge Marie, notre Dame de la Providence, priez pour nous.

Saint Augustin, Patron de notre diocèse, priez pour nous.

Saint Alphonse Marie de Liguori, Patron de la Paroisse de Réo, priez pour nous.

 

Prière en lyèlé pour le démembrement du diocèse de koudougou

Yi-co Nándõ jɔsɛ́ɛ́zɛ y dwã w bɔ̌n mɔ́ yilə

Yi nə́ Da, wɔ́ ǹmyɛ́ ǹ ce nə́ wɔ́ ǹ kwálá y è wɔ Nándõ jɔsɛ́ɛ́zɛ y nyí rí w mú.

Nə́ n’é ce ǹ nə̀báná, yò-ècɛ̀nà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ ǹ sùr nə́ba byinə né nánzhəzhɔ̌ w èta mɔ́ yilə.

Zà zà, ǹ kwálá y èmyɛ́ mɔ́ zhe parəwáásɛbá nánzhəzhɔ̌. Nə́ n’é ce ǹ nə̀báná, è yi-ni-zhú byìlù w ǹdə́ è byǎ bɛ́ yó w súlú mú yilə.

Nə́ n’é cèrhé mó ènɔ̀nà bɛ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ kál y kùr-ju yi ní ga kɔn b’e yí zà mɔ́ yilə.

Nə́ n’é yǎl nə́ bɔ̀n Nándõ jɔsɛ́ɛ́zɛ y dwã wa, sə wɔ́ Jɔ̀ jɔsɛ́ɛ́zɛ y nə́ n’é yǎl nə́ jɛ̀rɛ̀ nə́ ce e cĩ́ kùrə̀. Sə rə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l mó gə́ n’ê zwẽ nyí zhə̀n zhə̀n mó myɔrhɔ.

Bə̀ ǹmyɛ́ Eshirhə Náàcɛ̀nɛ́ y sɛ̃ nə́ba mùnì ga tɛ̀bɛ́ nə́ n’é tɛnɛ mɔ́ pyìrh zhə̀n ga, ǹmyɛ́ yil ré còrhó yilə.

Nə́ n’é lwə̀l mó rə̀myɛ́ nə́ Cinu Yezu Kristə yil yilə. Amɛ̀n.

Marɛ Náàcɛ̀nɛ́ Yi wu-bɔ̀nɔ̀ pãánsɛ́ Yó-cə́kɛ̃, lwə̌l Yi nə́ yilə.

Ogusətɛ̃ Náàcɛ̀nɛ́, nə́ Nándõ jɔsɛ́ɛ́zɛ y dànna, lwə̌l Yi nə́ yilə.

Aləfɔ̃́sɛ Náàcɛ̀nɛ́, Jɔ̀ parəwáásɛ y dànna, lwə̌l Yi nə́ yilə.

Commenter cet article