Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Paroisse de Didyr

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

21 Janvier 2023, 01:47am

Publié par Paroisse St Etienne

Dans le diocèse de Koudougou, la commission de l'œcuménisme a donné des orientations pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La prière a commencé le 18 janvier et prendra fin le 25 janvier. Pour permettre aux fidèles non alphabétisés en français de pouvoir prier avec le texte, la prière a été traduite dans les différentes langues locales. Nous vous proposons la prière traduite en lyèlé.

 

Ɲì-dwìì pɛnɛ́ lwə̌l kristə-lyì bí yilə

Cinu Yezu, ǹ gə́ tú ǹ la cú nə́ yil mú dɛ̃ rɛ́ gə́ tú e dǎl bə̀ nəkɔla, ǹ lwə̀l Yi mùnì ga ǹ kwã-lyì bí gakó yə̀ kɔn rə̀dù, ǹdə ǹmyɛ́ ǹdə́ ǹ Da gə́ wɔ́ kɔn rə̀dù ní. Bə̀ nə́myɛ̌ kristə-lyì bí dwã nɛ pɔra y ce wu-zhìlù nánfɔ̀lɔ̀ zhə nə́ba zhə̀n zhə̀nà.

Ce nə́ zwẽ ɲí bə̀ twə́r-tɛ̀nɛ́-ǹdə́-è-dõ, ráá è-be-è--zhə̀n zhe, ráá e--zùùri-ǹd’ê-dõ mó, ywẽ̀ né shèè tɛ̃́ nə́ wun ní wẽ́, sə pə nə́ba wu-jɔ̀ nə́ zhɛ̃̀ rə̀myɛ́ gakó.

Sɛ̃ nə́ba nə́ ŋwɛ̀nɛ́ nə́ jəl dwã ǹmyɛ́ wẽ́, mùnì ga ɲì-dwìì rí ǹ nə́ ǹ yǎl ǹ kwã-lyì bí yil mú, ǹdə́ rə̀ gə m’a tó né rə nə mɔ́, yi-co w j’a yə̀ nə́ ɲú w ǹdə́ nə́ wun ní wẽ́ twéé gakó.

myɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ wɔ́ Sónó w námpúm mú, ce nə́ shɛ̀nɛ́ ǹ Sónó w ǹdə́ ǹ Zhə̀n rɛ́ kál nə́ba, mùnì ga nə́ tó rə̀ dɛnnɛ nə́ lwar ɲì-dwìì rí sɔ́má y párá. Amɛ̀n.

 

                                                                  

 

 

Commenter cet article